Έρευνα και Καινοτομία

Έρευνα & Καινοτομία

RES invests in innovation and human resources expertise, participating in EU and co-funded proposals and actions , strengthening R & D in enterprises